X
×

New approaches for new lives

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, sınırsız sayıda çocukların yer aldığı on binlerce mülteci ve sığınmacı Avrupa'da emniyet ve daha iyi yaşam bulmak için dalgalı denizlere ve dikenli telli barikatlara cesaret ediyorlardı. Okullarımız mülteci öğrencilerin yeni topluluklarla bütünleşmesine yardımcı olmak için hazır mı? Ve okullarımız öğrencilerin farklı kültürel kökenli insanlarla işbirliği yapabilme, farklı fikirlere, bakış açılarına ve değerlere değer verebilme ve yaşam, çalışma ve vatandaşlık konularında onlara katılabilmelerini ve istekli olmalarını başaracaklar mı? Bu en yeni akımdan önce bile, mülteci öğrencilerin nüfusu büyümekteydi ve öğretmenler, okul liderleri ve politika yapıcılar için çeşitliliğin zorluklarını arttıran sınıflarda, okullarda ve topluluklarda mülteciler yoğunlaşmaktadır.

Mültecilerin başarılı bir şekilde entegrasyonu, bir dizi politika alanı içerir ve bu nedenle politikalar bütününü ve aslında bütün bir toplumun sesini gerektirir. Eğitim burada önemli bir rol oynar. Ülkelerin mülteci öğrencileri okullara entegre etmek için kullandıkları politikalar ve uygulamalar entegrasyonun başarılı olup olmadığı konusunda büyük bir etkiye sahiptir.

Kısa vadede çözümler bulmayı ya da sadece hedef gruplarda farkındalık oluşturmayı istemiyoruz. Uzun vadede entegrasyonu güçlendirmek için mülteci öğrencilere ve ailelerine destek vermeyi istiyoruz. Dil öğretimini sağlama, yüksek kaliteli erken çocukluk eğitimi sunma, öğretmenleri çeşitlilik içeren sınıflara hazırlama ve teşvik etme, mülteci ebeveynlerine ulaşma, onlara sosyal destek veya danışmanlık desteği sağlama projemizin hedefleridir.

Ayrıca projemizle;

** Toplumsal hayatta en önemli göstergelerden biri, mülteci öğrencilerin yeni topluluğa ne kadar iyi entegre oldukları, yeni çevreye ait olup olmadıklarını ve ne ölçüde yeni çevrelerine ait olduklarını hissetmeleridir. Okul ortamları bu konuda kilit rol oynamaktadır. OECD'ye göre, öğrencilerin aidiyet duygusu okula göre çeşitlilik göstermektedir.Bu projemizle bağımlılık hissi kazanmayı hedefliyoruz.

Yenilikçi tekniklerle iyileştirme süreçlerine destek vereceğimiz, kültürel çeşitlilik değerlerini göstereceğimiz, öğretmenlere, öğrencilere ve ailelerine yönelik, oranları, ayrıntılı analizleri, karşılaştırılmış eğitim sistemlerini, açıklayıcı testleri, rehberleri, çalıştayları vb. içeren “APR (Awakening Platform of Refugees -Mültecilerin Farkındalık Platformu) adında ortak bir platform oluşturmak projemizin fikri çıktısıdır.

Doğru sosyal diyaloglar yapmak, görevleri ve sorumlulukları dağıtmak, etkinlikleri geliştirmek, süreci planlamak ve yönetmek amacıyla ilk yıl iki ve ikinci yıl da iki olmak üzere proje süresince 4 proje toplantısı yapılacaktır. Ayrıca fikri çıktımızın çoğaltıcı etkinliği için Haziran 2018 de Türkiye’de final toplantısı gerçekleştirilecektir.

SOMUT SONUÇLAR:

Mülteci öğrenciler ve aileleri / aileleri ile çalışan öğretmenler için bir rehber ve çevrimiçi sistem (APR) olacaktır.

APR'de 5 entegrasyon içeriği olacaktır; sistemin içeriği araştırmalar, anketler, anketler, açıklayıcı metinler ve atölye çalışmalarına göre elde edilecektir.

Her içerikte, öğretmenlerin izlemesi gereken eylemler kuralları vardır. Eylemleri uyguladıktan sonra eylemleri ispatlamak zorunda kaldıkları için bu eylemlere ilişkin resim veya belgeleri yükleyerek uyguluyorlar. Sistem yılda belli periyotlar arasında açık olacak, öğretmenler belli son tarihe kadar belgeleri yüklemek zorunda kalacaklardır. Bu sistem zorunlu olmayacaktır, ancak bu uygulamayı çok kullanan okula kendi ülkelerinde başarı sertifikası vali yardımcısı tarafından verilecektir. Bu sistem İngilizce olacak, ancak her ortağın ulusal dillerinde tercüme edilecektir.

APR sisteminde, mülteci ailelerin, öğrencilerin, öğretmenlerin ve kurumların eğitim sistemi ihtiyaçları hakkında da gerekli bilgi yer alacaktır. Ayrıca sistemd, anketler ve araştırmalar yardımıyla ortak kuruluşlar tarafından hazırlanan bilgi kılavuzlarını, bağlantıları, bilgi pdf, videoları vb. içerecektir.

APR'nin yanı sıra, öğretmenler için bir rehber olacaktır - bu kılavuz doğrudan sisteme aktarılabilecek pratik uygulamaları içerecektir. Tanımla birlikte, çevrimiçi sistemi uygulamak için kullanılabilir seviyede uygun materyallere bir bağlantı olacaktır. Bu rehber, çevrimiçi olarak da kullanılabilmesi için basılı kitap ve e-Kitap olarak sunulacaktır.

İngilizce ve ortakların dillerinde projenin logo, afiş ve broşürlerinin hazırlanması, ilgilenen insanlar arasında daha çok yaygınlaştırma sağlayacaktır.

Öğretmenler, uzmanlar ve diğer kilit paydaşlarla çalıştaylar düzenlenerek bu toplantılara yetkililerin katılımı sağlanacaktır. Bu, daha fazla farkındalık ve proje sonuçlarının daha iyi değerlendirilmesine imkan sağlayacaktır.

Ortaklardan gelen geri bildirimler, projenin kalitesini değerlendirmek için tüm proje faaliyetlerine dahil edilecektir. Kapsamlı hedef gruplarına ulaşmamıza ve bize kaliteli bir proje yönetimi süreci sağlamamıza yardımcı olacak bir değerlendirme ve yayma planımız olacaktır.

SOMUT OLMAYAN SONUÇLAR:

Yerel yönetimlerin daha fazla katılımı ve kurumsal destek sonuçların yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği için çok önemlidir.

APR, mülteci öğrencilere, ailelerine uzun vadede entegrasyonu güçlendirmek için yardımcı olacaktır.

Hedef grupların disiplin içinde yerel olarak güçlendirilmesi, projenin başlangıcından bu yana katılımlarını kolaylaştıracağı ve çeşitli alanlarda çoğaltıcı olarak rol alacağı için paydaşların farkındalığını arttıracaktır.

APR, mülteci öğrencilerin dilsel ve bilişsel kapasitelerini kavrayacak pratik araçlar veya yöntemler bulmaya yönlendirecektir.

APR, öğrencilerin farklı disiplinlerle bağlantı kurmalarına, kişisel sorumluluk duygusunu arttırmalarına öz benliklerini ve sağlıklı alışkanlıklarını geliştirmelerine, çeşitli etkinliklerde öğrencileri topluma entegre etmelerine yardımcı olmak için öğretmenlerin mültecilere bu şekilde yardım bulma ve kendi yollarını bulmalarına yardımcı olacaktır.

Projenin misyonu sadece sorumlu vatandaş olmak için ortak okullardan / kurumlardan öğrencilere ve öğretmenlere ilham vermek ve onları eğitmek değil, aynı zamanda diğer okullar için bir rol modeli projesiyle lider olmaktır.

Arama

Sayfa başına dön